จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
12 ปี-65346699
11 ปี1869-870
10 ปี-796-796
9 ปี-857-857
8 ปี-905-905
7 ปี4825-829
5 ปี625--625
6 ปี502264-766
4 ปี215--215
3 ปี----
2 ปี----
น้อยกว่า 2 ปี----
นักเรียนทั้งหมด1,3485,1936177,158
13 ปี-20184204
14 ปี-2216218
15 ปี12159162
16 ปี--1111
17 ปี--11
18 ปี----
19 ปี----
20 ปี----
20 ปีขึ้นไป----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี-8-8
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-3-3
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-3-3
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-5-5
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี-3-3
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี4--4
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี2--2
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี1--1
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี-1-1
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี-3-3
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี-6-6
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-8-8
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-9-9
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-5-5
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี-2-2
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี3--3
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี8--8
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี2--2
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด1334-47
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี--33
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี--3232
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี--4141
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี--4545
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี-171936
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี-23-23
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-15-15
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-27-27
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-35-35
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี-31-31
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี229-31
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี20--20
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี5--5
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด47157140344
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี--77
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี--1414
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี--44
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี-617
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี-12-12
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-13-13
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-23-23
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-8-8
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี-12-12
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี34-7
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี10--10
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี4--4
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด177826121
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี-5-5
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี-7-7
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-13-13
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-13-13
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-21-21
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี115-16
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี213-24
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี17--17
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี5--5
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด4477-121
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี--1313
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี--1818
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี--88
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี-729
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี-11-11
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-10-10
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-12-12
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-12-12
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี-9-9
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี104-14
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี21--21
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี13--13
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด446541150
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี-3-3
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-1-1
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-2-2
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-5-5
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี2--2
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี1--1
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด311-14
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปีขึ้นไป----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน20 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน19 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน17 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน18 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน16 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน15 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน14 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน13 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน12 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน11 ปี-6-6
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน10 ปี-7-7
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน9 ปี-1-1
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน8 ปี-6-6
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน7 ปี-2-2
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน6 ปี1--1
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน5 ปี3--3
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน4 ปี3--3
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน3 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอน2 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้อยกว่า 2 ปี----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปีขึ้นไป----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม19 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม17 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม18 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม16 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม14 ปี-1-1
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม15 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม12 ปี-22-22
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม13 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม11 ปี-38-38
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม10 ปี-38-38
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม9 ปี-33-33
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม8 ปี-32-32
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม7 ปี-29-29
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม6 ปี2912-41
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม5 ปี12--12
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม4 ปี14--14
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม3 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้อยกว่า 2 ปี----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด55205-260
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปีขึ้นไป----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม19 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม18 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม16 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม17 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม13 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม15 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม14 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม12 ปี-4-4
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม11 ปี-6-6
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม10 ปี-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม9 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม8 ปี-4-4
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม7 ปี-2-2
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม6 ปี24-6
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม5 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม4 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม3 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้อยกว่า 2 ปี----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด221-23
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปีขึ้นไป----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม18 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม19 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม17 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม16 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม15 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม14 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม13 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม12 ปี-8-8
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม11 ปี-15-15
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม10 ปี-17-17
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม9 ปี-9-9
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม7 ปี-3-3
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม8 ปี-12-12
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม6 ปี141-15
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม5 ปี3--3
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม4 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม3 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้อยกว่า 2 ปี----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1765-82
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปีขึ้นไป----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม19 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม18 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม17 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม16 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม15 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม14 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม13 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม12 ปี-7-7
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม11 ปี-11-11
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม10 ปี-3-3
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม8 ปี-10-10
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม9 ปี-6-6
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม7 ปี-15-15
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม6 ปี51-6
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม5 ปี5--5
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม3 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม4 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้อยกว่า 2 ปี----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1053-63
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปีขึ้นไป----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม19 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม18 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม17 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม16 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม15 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม14 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม13 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม12 ปี-2-2
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม11 ปี-2-2
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม10 ปี-1-1
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม8 ปี-2-2
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม9 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม7 ปี-2-2
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม6 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม4 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม5 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม3 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2 ปี----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้อยกว่า 2 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปีขึ้นไป----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม19 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม18 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม16 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม17 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม15 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม14 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม13 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม12 ปี-6-6
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม11 ปี-2-2
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม9 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม10 ปี-3-3
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม8 ปี-3-3
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม7 ปี-3-3
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม6 ปี2--2
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม5 ปี4--4
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม4 ปี2--2
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม3 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้อยกว่า 2 ปี----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด817-25
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-1-1
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-3-3
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-3-3
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-4-4
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-3-3
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-2-2
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี31-4
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี3--3
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี4--4
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1017-27
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี--1919
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี--1313
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี-21820
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-27532
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-15-15
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-14-14
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-7-7
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-9-9
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-8-8
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี4--4
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี4--4
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี5--5
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด138255150
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี11-2
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี-9-9
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-93-93
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี1119-120
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-109-109
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-115-115
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-123-123
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-134-134
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี7143-114
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี85--85
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี29--29
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด187746-933
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-6-6
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-9-9
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-14-14
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-7-7
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-9-9
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-10-10
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี63-9
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี8--8
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี3--3
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1758-75
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-7-7
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-4-4
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-3-3
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-4-4
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-1-1
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี19-10
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี4--4
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี1--1
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-1-1
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-5-5
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-2-2
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-4-4
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-7-7
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-4-4
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี4--4
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี3--3
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี2--2
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-4-4
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-1-1
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-8-8
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-4-4
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-1-1
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-2-2
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี21-3
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี1--1
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด321-24
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-3-3
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-3-3
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-3-3
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-2-2
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี-1-1
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด-12-12
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-4-4
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-3-3
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-1-1
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-2-2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-7-7
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-4-4
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี62-8
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี2--2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี2--2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1023-33
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี-1-1
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-2-2
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-3-3
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-4-4
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-4-4
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-2-2
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-1-1
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี21-3
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี6--6
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี1--1
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด918-27
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-2-2
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-3-3
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-3-3
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-5-5
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-7-7
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-8-8
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี42-6
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี5--5
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี2--2
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1130-41
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-1-1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-3-3
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-2-2
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-1-1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-1-1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี3--3
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี1--1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี1--1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด58-13
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-8-8
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-5-5
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-10-10
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-5-5
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-7-7
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-8-8
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี12-3
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี2--2
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี3--3
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด645-51
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-2-2
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-2-2
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-1-1
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-2-2
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-1-1
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-2-2
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี2--2
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด210-12
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-8-8
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-7-7
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-4-4
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-2-2
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-4-4
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-7-7
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี5--5
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี2--2
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี4--4
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1132-43
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี-1-1
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-3-3
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-2-2
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-4-4
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-5-5
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-2-2
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี3--3
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี5--5
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด817-25
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-1-1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-1-1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-1-1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-1-1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี3--3
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี1--1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด44-8
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-5-5
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-2-2
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี-2-2
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-2-2
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-1-1
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-4-4
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี3--3
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี1--1
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด416-20
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปีขึ้นไป----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม20 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม19 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม18 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม17 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม16 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม15 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม14 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม13 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม12 ปี-2-2
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม11 ปี-6-6
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม10 ปี-2-2
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม8 ปี-10-10
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม9 ปี-4-4
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม7 ปี-7-7
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม5 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม6 ปี-3-3
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม4 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม3 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงาม2 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้อยกว่า 2 ปี----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-34-34
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี--33
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี--1212
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี--1010
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี--66
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี-415
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-14-14
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-6-6
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี-17-17
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-8-8
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี-6-6
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี42-6
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี6--6
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี2--2
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด125732101
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี-1-1
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-2-2
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-4-4
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี-2-2
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-3-3
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี54-9
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี-2-2
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี5--5
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1018-28
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี--11
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี--1010
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี--77
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี--1111
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี-516
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-10-10
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-8-8
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี-8-8
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-7-7
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี-10-10
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี52-7
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี1--1
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี6--6
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด12503092
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-5-5
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-6-6
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี-3-3
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี-2-2
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-4-4
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี18-9
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี8--8
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี4--4
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี1--1
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1428-42
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี--88
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี--1111
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี--1010
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี-10212
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-18-18
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-8-8
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี-14-14
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-12-12
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี-9-9
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี73-10
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี5--5
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี2--2
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด147431119
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี-6-6
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-5-5
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-2-2
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี-5-5
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี4--4
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี-2-2
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-5-5
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี4--4
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี3--3
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี-1-1
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-1-1
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-6-6
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี-2-2
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-2-2
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี-4-4
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี-1-1
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี6--6
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี1--1
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปีขึ้นไป----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง20 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง19 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง18 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง17 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง16 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง15 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง14 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง13 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง12 ปี-1-1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง11 ปี-1-1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง9 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง10 ปี-2-2
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง8 ปี-1-1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง7 ปี-1-1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง6 ปี1--1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง5 ปี1--1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง4 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง2 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่ง3 ปี----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้อยกว่า 2 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-10-10
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-5-5
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-9-9
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-11-11
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-13-13
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-10-10
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี34-7
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี2--2
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด562-67
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-8-8
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-5-5
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-5-5
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-8-8
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-5-5
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-5-5
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-36-36
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปีขึ้นไป----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย20 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย18 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย19 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย17 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย16 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย15 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย14 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย13 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย12 ปี-1-1
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย10 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย11 ปี-2-2
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย9 ปี-1-1
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย8 ปี-5-5
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย7 ปี-1-1
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย6 ปี11-2
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย5 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย4 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย2 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้าย3 ปี----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้อยกว่า 2 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี--11
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี--22
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี--2626
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี--1818
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี--1313
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-8210
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-4-4
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-6-6
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-9-9
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-8-8
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-7-7
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี7--7
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี2--2
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด94262113
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-7-7
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-6-6
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-5-5
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-6-6
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-4-4
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-3-3
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี-1-1
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-32-32
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-1-1
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-5-5
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-5-5
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-1-1
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-3-3
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-15-15
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-5-5
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-5-5
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-3-3
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-3-3
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-8-8
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-2-2
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี-2-2
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี--11
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี--1515
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี--2222
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี--1616
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-224
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-7-7
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-10-10
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-6-6
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-5-5
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-9-9
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี71-8
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี2--2
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี9--9
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด184056114
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-12-12
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-6-6
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-8-8
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-8-8
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-11-11
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-11-11
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี8--8
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี32-5
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี4--4
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1558-73
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-3-3
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-7-7
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-6-6
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-3-3
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-6-6
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-5-5
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี3--3
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี2--2
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี3--3
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด830-38
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-11-11
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-16-16
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-22-22
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-14-14
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-11-11
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-8-8
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี52-7
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี10--10
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี1--1
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1684-100
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปีขึ้นไป----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว20 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว19 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว18 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว17 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว16 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว14 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว15 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว13 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว12 ปี-1-1
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว11 ปี-5-5
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว10 ปี-9-9
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว9 ปี-7-7
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว8 ปี-9-9
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว7 ปี-7-7
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว6 ปี32-5
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว5 ปี7--7
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว4 ปี3--3
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว3 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาว2 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้อยกว่า 2 ปี----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1340-53
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด-2-2
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-3-3
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-7-7
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-5-5
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-5-5
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-5-5
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-5-5
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี31-4
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี7--7
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี2--2
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1231-43
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี--1616
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี--4646
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี--4141
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-7613
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-8-8
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-10-10
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-18-18
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-16-16
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-15-15
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี76-13
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี22--22
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี3--3
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด3280109221
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-5-5
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-1-1
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-3-3
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-5-5
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-2-2
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-3-3
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี4--4
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี2--2
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี2--2
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด819-27
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-5-5
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-3-3
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-5-5
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-1-1
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-2-2
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-3-3
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี41-5
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี5--5
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี1--1
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1020-30
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-5-5
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-4-4
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-8-8
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-4-4
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-6-6
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-3-3
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี42-6
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี1--1
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี1--1
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด632-38
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-3-3
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-4-4
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-1-1
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-7-7
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-5-5
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-1-1
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี-1-1
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี2--2
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี1--1
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด322-25
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-6-6
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-3-3
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-4-4
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-2-2
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-5-5
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-3-3
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี5--5
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี31-4
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด824-32
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-2-2
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-3-3
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-3-3
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-2-2
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-5-5
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-5-5
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี71-8
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี3--3
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1021-31
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปีขึ้นไป----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม20 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม19 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม18 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม17 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม16 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม15 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม14 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม13 ปี-1-1
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม12 ปี-9-9
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม11 ปี-5-5
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม10 ปี-4-4
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม9 ปี-5-5
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม8 ปี-4-4
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม7 ปี-10-10
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม5 ปี5--5
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม6 ปี23-5
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม4 ปี4--4
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม2 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่ม3 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้อยกว่า 2 ปี----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1141-52
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-8-8
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-5-5
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-5-5
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-11-11
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-9-9
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-14-14
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี16-7
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี1--1
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี5--5
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด758-65
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-1-1
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-10-10
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-4-4
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-9-9
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-7-7
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-9-9
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี84-12
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี12--12
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี2--2
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2244-66
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-7-7
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-2-2
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-1-1
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-3-3
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-3-3
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-1-1
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี11-2
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี3--3
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี2--2
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด618-24
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-5-5
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-10-10
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-7-7
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-8-8
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-9-9
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-12-12
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี54-9
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี6--6
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี5--5
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1655-71
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-5-5
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-8-8
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-5-5
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-3-3
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-3-3
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-3-3
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี12-3
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี2--2
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี1--1
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด429-33
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-6-6
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-6-6
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-6-6
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-11-11
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-4-4
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-5-5
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี11-2
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี2--2
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี1--1
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด439-43
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-1-1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-6-6
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-2-2
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-5-5
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-1-1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-1-1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี-1-1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี6--6
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี2--2
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด817-25
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-6-6
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-9-9
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-12-12
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-12-12
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-9-9
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-5-5
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี42-6
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี4--4
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี2--2
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1055-65
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี-1-1
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-12-12
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-16-16
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-28-28
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-24-24
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-15-15
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-14-14
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี611-17
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี20--20
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี3--3
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด29121-150
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-5-5
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-7-7
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-4-4
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-7-7
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-12-12
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-9-9
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี72-9
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี13--13
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี5--5
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2546-71
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-1-1
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-2-2
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-4-4
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี-1-1
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-8-8
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-3-3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-2-2
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-3-3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-3-3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-2-2
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-4-4
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-17-17
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-7-7
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-4-4
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-3-3
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-4-4
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-5-5
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-4-4
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี-6-6
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี6--6
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี1--1
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด733-40
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-6-6
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-3-3
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-8-8
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-6-6
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-5-5
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี7--7
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี2--2
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี11--11
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2028-48
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี-1-1
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-2-2
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-12-12
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-7-7
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-7-7
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-8-8
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-10-10
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี22-4
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี9--9
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี3--3
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1449-63
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปีขึ้นไป----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว20 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว19 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว18 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว17 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว16 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว15 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว14 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว13 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว11 ปี-9-9
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว12 ปี-3-3
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว10 ปี-7-7
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว9 ปี-6-6
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว8 ปี-11-11
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว7 ปี-16-16
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว6 ปี85-13
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว5 ปี14--14
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว3 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว4 ปี4--4
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้อยกว่า 2 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้ว2 ปี----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2657-83
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-7-7
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-12-12
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-8-8
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-7-7
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-10-10
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-13-13
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี45-9
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี6--6
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี3--3
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1362-75
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-1-1
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-2-2
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-3-3
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-2-2
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-4-4
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-4-4
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-2-2
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-1-1
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี34-7
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี3--3
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด617-23
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-5-5
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-2-2
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-3-3
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-2-2
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-3-3
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-6-6
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี11-2
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี4--4
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด522-27
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-7-7
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-11-11
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-14-14
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-14-14
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-15-15
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี117-18
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-12-12
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี3--3
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี16--16
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด3080-110
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-2-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-2-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-4-4
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-6-6
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-4-4
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-2-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี12-3
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี5--5
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี2--2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด822-30
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-18-18
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-10-10
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-7-7
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-22-22
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-7-7
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-18-18
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี81-9
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี10--10
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี3--3
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2183-104
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-4-4
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-2-2
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-3-3
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-4-4
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-2-2
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี13-4
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี1--1
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี31-4
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี2--2
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด719-26
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-6-6
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-5-5
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-4-4
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-4-4
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-4-4
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-3-3
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี-1-1
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-27-27
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-11-11
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-16-16
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-8-8
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-9-9
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-12-12
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-9-9
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี63-9
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี4--4
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี5--5
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1568-83
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี--11
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี--11
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี--1212
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี--1616
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-459
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-11-11
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-5-5
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-10-10
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-6-6
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-4-4
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี73-10
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี9--9
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี5--5
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด21433599
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-3-3
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-6-6
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-1-1
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-6-6
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-3-3
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี2--2
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี1--1
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด319-22
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-7-7
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-6-6
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-1-1
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-6-6
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-5-5
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี41-5
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-6-6
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี7--7
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี3--3
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1432-46
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-6-6
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-18-18
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-13-13
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-14-14
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-14-14
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-19-19
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี75-12
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี2--2
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี17--17
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2689-115
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-7-7
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-8-8
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-9-9
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-6-6
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-12-12
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-5-5
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี13--13
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี14--14
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี1--1
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2847-75
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-2-2
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-2-2
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-4-4
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-2-2
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-3-3
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-4-4
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี-3-3
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-21-21
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-12-12
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-9-9
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-12-12
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-11-11
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-13-13
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-7-7
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี45-9
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี5--5
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด969-78
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-3-3
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-2-2
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-5-5
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-3-3
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-4-4
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-3-3
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-2-2
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-5-5
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-1-1
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-7-7
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-6-6
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-5-5
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี-2-2
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปีขึ้นไป----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ20 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ19 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ18 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ17 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ16 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ15 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ14 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ13 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ12 ปี-1-1
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ11 ปี-4-4
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ8 ปี-3-3
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ9 ปี-4-4
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ10 ปี-1-1
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ7 ปี-7-7
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ6 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ4 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ5 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ3 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือ2 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้อยกว่า 2 ปี----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-6-6
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-11-11
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-7-7
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-7-7
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-6-6
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-13-13
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี61-7
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี3--3
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี4--4
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1351-64
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-1-1
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-3-3
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-1-1
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-3-3
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-8-8
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี-1-1
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-6-6
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-3-3
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-3-3
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-5-5
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-2-2
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-3-3
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี-2-2
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-25-25
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-2-2
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-4-4
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-3-3
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-11-11
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-1-1
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-1-1
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-1-1
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-1-1
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-4-4
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-2-2
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-7-7
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-11-11
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-7-7
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-7-7
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-9-9
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี-2-2
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-45-45
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-35-35
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-43-43
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-50-50
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-49-49
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-37-37
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-55-55
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี1714-31
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี13--13
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี2--2
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด32283-315
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปีขึ้นไป----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า20 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า18 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า19 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า17 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า16 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า15 ปี-1-1
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า14 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า13 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า12 ปี-16-16
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า11 ปี-34-34
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า10 ปี-25-25
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า9 ปี-30-30
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า8 ปี-45-45
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า6 ปี1813-31
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า7 ปี-32-32
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า5 ปี18--18
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า4 ปี7--7
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า3 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้า2 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้อยกว่า 2 ปี----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43196-239
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07