วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


ห้องเรียนปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย0169170 1170170
ระดับประถมศึกษา0635635639 4642 3
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น03635 -134 -136 2
รวม0840840843 3848 5