วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


2559 2560 2561 2562 2563


รายการปี 2559ปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563
ระดับปฐมวัย01,5021,438 -641,355 -831,348 -7
ระดับประถมศึกษา05,4895,330 -1595,308 -225,193 -115
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0650671 21635 -36617 -18
รวม07,6417,439 -2027,298 -1417,158 -140
ห้องเรียน0840840843 3848 5