จำนวนนักเรียนจำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด952661596
ความพิการทางการมองเห็น-3-3
ความพิการทางการได้ยิน----
ความพิการทางสติปัญญา2632388
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-9-9
ความพิการทางการเรียนรู้-37535410
ความพิการทางการพูดและภาษา13-4
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-819
ความพิการทางการออทิสติก212-14
ความพิการทางการซ้ำซ้อน453259
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด12-3
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน11-2
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้-7-7
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด-161632
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา-112
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้-111425
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน-213
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด-123
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้--22
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้-5-5
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด-224
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้--22
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการมองเห็น----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการได้ยิน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางสติปัญญา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการเรียนรู้----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพูดและภาษา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการออทิสติก----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนพิการทั้งหมด-30-30
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการมองเห็น----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการได้ยิน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการเรียนรู้-26-26
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพูดและภาษา----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการออทิสติก----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการซ้ำซ้อน-3-3
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการมองเห็น----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการได้ยิน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางสติปัญญา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพูดและภาษา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการออทิสติก----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการมองเห็น----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการได้ยิน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางสติปัญญา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการเรียนรู้-5-5
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพูดและภาษา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการออทิสติก----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการมองเห็น----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการได้ยิน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางสติปัญญา-3-3
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการเรียนรู้-8-8
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพูดและภาษา----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการออทิสติก----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการมองเห็น----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการได้ยิน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพูดและภาษา----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการออทิสติก----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการมองเห็น----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการได้ยิน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางสติปัญญา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการเรียนรู้-4-4
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพูดและภาษา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการออทิสติก----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-5510
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา-112
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-235
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน-112
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด246-48
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา11-2
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-44-44
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก11-2
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด1--1
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน1--1
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-4-4
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา-3-3
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการมองเห็น----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการได้ยิน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางสติปัญญา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการเรียนรู้-6-6
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพูดและภาษา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการออทิสติก----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด-268
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา--66
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา-4-4
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด-112
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา-112
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด1--1
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา1--1
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา-2-2
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการมองเห็น----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการได้ยิน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางสติปัญญา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการเรียนรู้----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพูดและภาษา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการออทิสติก----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-7-7
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการมองเห็น----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการได้ยิน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางสติปัญญา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการเรียนรู้----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพูดและภาษา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการออทิสติก----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-6915
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา-123
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-4711
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-6-6
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด1449
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา--22
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-325
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา1--1
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-5-5
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น-1-1
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการมองเห็น----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการได้ยิน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพูดและภาษา----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการออทิสติก----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด-459
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้-448
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด1--1
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก1--1
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการมองเห็น----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการได้ยิน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางสติปัญญา----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการร่างกายและสุขภาพ-1-1
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพูดและภาษา----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-15-15
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา-2-2
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-10-10
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-7-7
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น-2-2
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา-3-3
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-8-8
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-7-7
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-23-23
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-20-20
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด1--1
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน1--1
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-4-4
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา-2-2
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-7-7
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-6-6
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา-3-3
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการมองเห็น----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการได้ยิน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางสติปัญญา----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการเรียนรู้-8-8
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพูดและภาษา----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการออทิสติก----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-2-2
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-6-6
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-10-10
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-3-3
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน-4-4
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-2-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-9-9
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-6-6
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-12-12
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-3-3
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-8-8
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-71118
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-11011
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-516
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1-1
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด13-4
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน12-3
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-2-2
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-8-8
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก-2-2
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-5-5
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-4-4
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-11-11
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-7-7
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก-1-1
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน-2-2
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-7-7
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-2-2
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ-5-5
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา-1-1
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนพิการทั้งหมด----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการมองเห็น----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการได้ยิน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางสติปัญญา----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการเรียนรู้----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพูดและภาษา----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการออทิสติก----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-3-3
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-1-1
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-4-4
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-4-4
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-3-3
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-2-2
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-1-1
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-38-38
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-29-29
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2-2
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-6-6
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนพิการทั้งหมด-30-30
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการมองเห็น----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการได้ยิน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางสติปัญญา-1-1
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการร่างกายและสุขภาพ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการเรียนรู้-28-28
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพูดและภาษา----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการออทิสติก----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าความพิการทางการซ้ำซ้อน-1-1
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07