จำนวนนักเรียน น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,3485,1936177,158
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15447834666
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13636630532
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์6419416274
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1659621291,256
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15759588840
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์6637744487
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1,0293,7534545,236
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1,0554,2324995,786
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์8713,3693974,637
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์31-4
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์21-3
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์418-22
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์519-24
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์317-20
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1122-33
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1329-42
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1122-33
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด47157140344
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์8161135
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์515424
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35311
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์4303266
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์4162040
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์491326
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3511197243
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์38126116280
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์339689218
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด177826121
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์312318
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์611219
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์26210
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์216321
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-426
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-213
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์12502082
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์11632296
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9431971
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด4477-121
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์913-22
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1217-29
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์611-17
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์3357-90
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3259-91
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2751-78
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด446541150
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์511-16
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2010-30
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์37-10
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์313622
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์37616
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17210
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์364135112
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์214835104
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์17383186
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด311-14
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์310-13
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์39-12
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์39-12
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22-4
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์417-21
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์519-24
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์416-20
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด55205-260
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์720-27
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์513-18
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์36-9
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1331-44
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์621-27
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์315-18
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์35154-189
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์44171-215
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์30141-171
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด221-23
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์219-21
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์219-21
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์217-19
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์38-11
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1250-62
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1457-71
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1147-58
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1053-63
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์117-18
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์16-7
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์831-39
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์845-53
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์730-37
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-6-6
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-5-5
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-4-4
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์2--2
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์515-20
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์714-21
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์413-17
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1017-27
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1011-21
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์912-21
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์911-20
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด138255150
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์28212
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27413
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2316
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1121124
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8917
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-628
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์106242114
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์116742120
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์10563298
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด187746-933
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1449-63
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1326-39
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์716-23
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27187-214
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27105-132
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1673-89
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์146510-656
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์147615-762
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์129469-598
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1758-75
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์49-13
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47-11
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์33-6
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์211-13
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1138-49
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1244-56
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์932-41
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3--3
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์423-27
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์328-31
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์223-25
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์41-5
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์519-24
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์920-29
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์517-22
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์218-20
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์320-23
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์218-20
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-9-9
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-11-11
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-9-9
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1023-33
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์920-29
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์918-27
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์917-26
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด918-27
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์17-8
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์79-16
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์810-18
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์65-11
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1130-41
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์920-29
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1022-32
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์817-25
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์22-4
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์34-7
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์48-12
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์24-6
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด645-51
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-10-10
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์533-38
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์632-38
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์528-33
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์19-10
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19-10
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1122-33
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1125-36
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1118-29
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์21-3
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์22-4
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์512-17
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์613-19
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์510-15
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์34-7
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์32-5
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์32-5
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด416-20
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์414-18
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์313-16
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์311-14
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-34-34
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-24-24
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-30-30
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-22-22
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด125732101
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์211-13
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์36-9
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์261018
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-279
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-145
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์8402270
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9492583
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์7361962
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1018-28
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์815-23
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์915-24
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์813-21
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด12503092
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1315
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์310821
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26311
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-426
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์8372166
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9412777
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์6322058
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1428-42
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์4--4
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์41-5
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1023-33
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1023-33
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์720-27
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1438
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์2136
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-112
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์215623
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-639
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-213
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์11552288
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์126725104
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์9511878
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์22-4
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์25-7
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์817-25
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์817-25
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์714-21
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์611-17
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์616-22
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์511-16
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์14-5
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์24-6
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์13-4
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด562-67
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์448-52
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์553-58
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์446-50
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-36-36
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-15-15
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-10-10
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-20-20
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-24-24
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-17-17
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-6-6
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-8-8
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-5-5
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด94262113
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1269
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23611
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์1157
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์331319
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์231116
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1168
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์5374385
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์5364586
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์3333773
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-32-32
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-28-28
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-25-25
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-22-22
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-15-15
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-13-13
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-12-12
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-12-12
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-22-22
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-23-23
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-20-20
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด184056114
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์4116
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-123
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-112
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์2211437
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์38718
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27615
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์12184171
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์15314793
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์11173967
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1558-73
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์21-3
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์38-11
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์17-8
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1049-59
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1447-61
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1042-52
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด830-38
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์1--1
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์111-12
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์619-25
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์822-30
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์618-24
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1684-100
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214-16
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1465-79
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1477-91
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1363-76
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1340-53
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์18-9
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1228-40
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1330-43
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1223-35
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด-2-2
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1231-43
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์27-9
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์34-7
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1023-33
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์925-34
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์821-29
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด3280109221
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-7714
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15713
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-336
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์5101833
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์351321
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1348
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์276384174
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์287089187
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์245972155
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด819-27
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์813-21
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์714-21
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์712-19
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1020-30
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์33-6
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์716-23
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1015-25
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์714-21
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด632-38
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์14-5
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์525-30
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์629-35
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์524-29
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด322-25
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์14-5
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์14-5
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์214-16
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์215-17
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์213-15
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด824-32
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์25-7
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์619-25
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์821-29
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์617-23
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1021-31
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์68-14
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์25-7
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์814-22
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์413-17
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์29-11
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1141-52
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-7-7
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-11-11
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์3--3
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1032-42
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์830-38
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์727-34
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด758-65
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17-8
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19-10
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์542-47
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์652-58
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์541-46
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2244-66
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์64-10
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์31-4
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์311-14
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์510-15
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์39-12
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1329-42
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1433-47
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1128-39
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด618-24
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์1--1
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์516-21
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์614-20
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์514-19
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1655-71
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์113-14
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1440-54
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1346-59
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1136-47
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด429-33
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์418-22
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์319-22
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์314-17
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด439-43
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์29-11
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์230-32
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์335-38
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์227-29
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด817-25
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์1--1
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์614-20
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์515-20
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์513-18
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1055-65
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์213-15
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์27-9
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์740-47
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์746-53
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์538-43
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด29121-150
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์810-18
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์27-9
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์25-7
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์217-19
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์117-18
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1994-113
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2697-123
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1883-101
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2546-71
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์47-11
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์26-8
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1933-52
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2437-61
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1828-46
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-8-8
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-6-6
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-8-8
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-6-6
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-17-17
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-13-13
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-15-15
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-12-12
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด733-40
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์15-6
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์624-30
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์525-30
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์421-25
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2028-48
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์42-6
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์65-11
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์42-6
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-7-7
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1619-35
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1421-35
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1415-29
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1449-63
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-9-9
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์47-11
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1033-43
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1239-51
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์930-39
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2657-83
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์411-15
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์47-11
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์35-8
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์211-13
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2035-55
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2044-64
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1930-49
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1362-75
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์43-7
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์32-5
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-15-15
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์944-53
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1052-62
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์742-49
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-3-3
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-2-2
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-3-3
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-2-2
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด617-23
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์11-2
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์21-3
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์412-16
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์314-17
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์311-14
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด522-27
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์16-7
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์33-6
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์415-19
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์219-21
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์214-16
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด3080-110
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์210-12
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์34-7
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์316-19
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์111-12
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2554-79
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2665-91
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2248-70
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด822-30
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์15-6
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์715-22
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์616-22
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์613-19
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2183-104
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์29-11
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์17-8
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์312-15
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์47-11
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1662-78
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1669-85
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1455-69
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด719-26
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์24-6
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์41-5
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์11-2
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์515-20
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์318-21
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์215-17
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-27-27
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-20-20
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-25-25
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-18-18
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1568-83
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์17-8
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16-7
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์313-16
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์24-6
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1148-59
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1258-70
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1146-57
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด21433599
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์37-10
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์18211
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์39820
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์36716
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2439
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์15272769
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์17292672
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์14222157
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด319-22
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์12-3
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์314-17
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์217-19
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์214-16
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1432-46
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์25-7
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์65-11
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1224-36
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์825-33
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์620-26
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2689-115
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-5-5
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์418-22
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์14-5
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2266-88
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2475-99
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2158-79
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2847-75
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์34-7
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์23-5
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์22-4
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์19-10
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์2434-58
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2638-64
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์2432-56
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-21-21
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-18-18
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-18-18
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-16-16
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด969-78
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-6-6
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์12-3
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์214-16
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์210-12
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์26-8
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์749-56
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์657-63
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์645-51
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-15-15
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-15-15
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-13-13
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-6-6
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-4-4
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-22-22
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-23-23
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-21-21
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-19-19
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-19-19
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-18-18
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1351-64
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์13-4
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์15-6
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์13-4
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์23-5
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์1145-56
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์1043-53
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์841-49
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-25-25
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-3-3
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-7-7
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-17-17
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-14-14
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-9-9
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-11-11
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-4-4
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-3-3
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-2-2
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-5-5
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-6-6
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-3-3
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-1-1
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-3-3
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-3-3
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-45-45
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์-2-2
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-1-1
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์-12-12
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-8-8
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์-5-5
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์-31-31
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-36-36
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์-27-27
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด32283-315
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์321-24
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์113-14
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์-9-9
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์459-63
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์640-46
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์128-29
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์25203-228
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์25230-255
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์19187-206
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43196-239
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์527-32
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์114-15
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์16-7
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์626-32
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์2128-49
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์59-14
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์32143-175
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์21154-175
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์18116-134
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07