จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3021,0481741,524
เดินเท้า216629116
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ18346662711
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9851383694
จักรยานยืมเรียน-3-3
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า-2-2
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14175182
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า--22
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8112342
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ662638
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.319325
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า118322
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3429
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า1315
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21-3
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า-1-1
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเดินเท้า----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจักรยานยืมเรียน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3076-106
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเดินเท้า-4-4
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3035-65
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-37-37
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจักรยานยืมเรียน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเดินเท้า----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจักรยานยืมเรียน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114-15
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเดินเท้า-1-1
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113-14
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจักรยานยืมเรียน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10-10
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเดินเท้า----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจักรยานยืมเรียน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8-8
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเดินเท้า----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8-8
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจักรยานยืมเรียน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเดินเท้า----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจักรยานยืมเรียน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.55741103
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า-257
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ214723
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3412973
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.104336-440
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า-9-9
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53112-165
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51215-266
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.65-11
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51-6
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14-5
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.523-28
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ523-28
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1--1
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า1--1
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34-7
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า23-5
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.910-19
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ910-19
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.73-10
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12-3
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61-7
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเดินเท้า----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจักรยานยืมเรียน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.351523
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า-123
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2349
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11911
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--66
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--66
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-325
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า--11
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3-3
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเดินเท้า----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจักรยานยืมเรียน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6-6
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเดินเท้า----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจักรยานยืมเรียน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.241420
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า-134
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-369
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2-57
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.543140
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า-11112
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ531927
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--11
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า-1-1
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14-5
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า1--1
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเดินเท้า-1-1
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจักรยานยืมเรียน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51-6
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า5--5
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.28616
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า1214
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16512
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12-3
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า-1-1
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.81-9
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเดินเท้า81-9
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจักรยานยืมเรียน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.212-14
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า-1-1
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16-7
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15-6
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13-4
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13-4
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6-6
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า-3-3
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน-1-1
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.116-17
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115-16
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.851-59
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ319-22
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ532-37
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.82-10
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71-8
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2--2
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า1--1
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน-1-1
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.717-24
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเดินเท้า-3-3
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ79-16
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5-5
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจักรยานยืมเรียน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3-3
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า-1-1
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12-12
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-11
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25310
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25310
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1--1
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11-2
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11-2
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.116-17
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ116-17
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า-1-1
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-23-23
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4-4
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19-19
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเดินเท้า-2-2
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจักรยานยืมเรียน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.212-14
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ211-13
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน-1-1
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1-1
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2-2
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4-4
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2-2
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1492-106
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า-1-1
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ941-50
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ550-55
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1673-89
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเดินเท้า-2-2
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ223-25
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1448-62
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจักรยานยืมเรียน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07