จำนวนนักเรียนจำแนกตามความด้อยโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8924,2005185,610
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
เด็กถูกทอดทิ้ง----
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
เด็กเร่ร่อน----
ผลกระทบจากเอดส์----
ชนกลุ่มน้อย----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
เด็กยากจน8894,1985175,604
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
อื่นๆ----
กำพร้า22-4
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1-12
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44148130322
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน44148130322
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด167626118
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน167626118
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4375-118
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน4375-118
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4472879
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน4472879
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด17-8
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน17-8
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด520-25
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กเร่ร่อน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนผลกระทบจากเอดส์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนชนกลุ่มน้อย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กยากจน520-25
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกำพร้า----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด45191-236
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กเร่ร่อน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามผลกระทบจากเอดส์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามชนกลุ่มน้อย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กยากจน45191-236
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกำพร้า----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด117-18
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กเร่ร่อน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามผลกระทบจากเอดส์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามชนกลุ่มน้อย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กยากจน117-18
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกำพร้า----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กเร่ร่อน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามผลกระทบจากเอดส์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามชนกลุ่มน้อย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กยากจน1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกำพร้า----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด953-62
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กเร่ร่อน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามผลกระทบจากเอดส์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามชนกลุ่มน้อย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กยากจน953-62
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกำพร้า----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8-8
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กเร่ร่อน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามผลกระทบจากเอดส์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามชนกลุ่มน้อย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กยากจน-8-8
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกำพร้า----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กเร่ร่อน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามผลกระทบจากเอดส์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามชนกลุ่มน้อย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กยากจน817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกำพร้า----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด916-25
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน916-25
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด138154148
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน138154148
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด122639-761
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน122639-761
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1140-51
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน1140-51
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด723-30
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน723-30
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1019-29
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน1019-29
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด916-25
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน916-25
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1030-40
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน1030-40
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด57-12
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน47-11
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1--1
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด539-44
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน539-44
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด315-18
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน315-18
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-30-30
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กเร่ร่อน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามผลกระทบจากเอดส์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามชนกลุ่มน้อย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กยากจน-30-30
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกำพร้า----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด9553094
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน9553094
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1018-28
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน1018-28
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด11493090
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน11493090
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-26-26
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน-26-26
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1124-35
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน1124-35
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กเร่ร่อน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งผลกระทบจากเอดส์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งชนกลุ่มน้อย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กยากจน26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกำพร้า----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด562-67
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน562-67
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-35-35
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน-35-35
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กเร่ร่อน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายผลกระทบจากเอดส์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายชนกลุ่มน้อย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กยากจน111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกำพร้า----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7325392
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน7325392
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-31-31
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน-31-31
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-15-15
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน-15-15
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-28-28
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน-28-28
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด184056114
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน184055113
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--11
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1558-73
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน1458-72
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า1--1
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด829-37
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน829-37
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1080-90
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน1080-90
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1340-53
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กเร่ร่อน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวผลกระทบจากเอดส์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวชนกลุ่มน้อย----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กยากจน1340-53
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกำพร้า----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน-1-1
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1029-39
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน1029-39
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด147376163
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน147376163
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด616-22
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน616-22
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด819-27
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน819-27
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด629-35
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน629-35
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด222-24
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน222-24
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด824-32
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน824-32
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1021-31
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน1021-31
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด532-37
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กเร่ร่อน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มผลกระทบจากเอดส์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มชนกลุ่มน้อย----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กยากจน532-37
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกำพร้า----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด345-48
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน345-48
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1832-50
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน1832-50
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด618-24
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน618-24
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด818-26
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน818-26
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด429-33
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน429-33
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด439-43
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน439-43
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด817-25
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน817-25
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด131-32
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน131-32
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด8104-112
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน8104-112
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด945-54
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน945-54
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6-6
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน-6-6
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-13-13
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน-13-13
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด530-35
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน530-35
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1928-47
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน1928-47
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1248-60
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน1148-59
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า1--1
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2453-77
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กเร่ร่อน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วผลกระทบจากเอดส์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วชนกลุ่มน้อย----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กยากจน2453-77
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกำพร้า----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด558-63
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน557-62
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า-1-1
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-2-2
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน-2-2
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด614-20
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน614-20
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด521-26
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน521-26
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3080-110
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน3080-110
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด321-24
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน321-24
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด277-79
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน277-79
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด216-18
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน216-18
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-27-27
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน-27-27
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1567-82
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน1567-82
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1348
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน1348
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด319-22
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน319-22
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-5-5
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน-5-5
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด537-42
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน537-42
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด127-28
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน127-28
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-14-14
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน-14-14
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด242-44
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน242-44
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20-20
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน-20-20
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-26-26
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน-25-25
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า-1-1
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-19-19
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กเร่ร่อน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือผลกระทบจากเอดส์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือชนกลุ่มน้อย----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กยากจน-19-19
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกำพร้า----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด428-32
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน428-32
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-20-20
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน-20-20
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-6-6
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน-6-6
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-41-41
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน-41-41
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-15-15
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน-15-15
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1872-90
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กถูกทอดทิ้ง----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กเร่ร่อน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าผลกระทบจากเอดส์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าชนกลุ่มน้อย----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กยากจน1872-90
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากำพร้า----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07