ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 43.47 35.30 37.25 30.03 36.51
2561 53.31 9.84 33.88 -1.42 37.97 0.72 31.03 1 39.05 2.54
2562 45.89 -7.42 29.81 -4.07 32.07 -5.9 27.51 -3.52 33.82 -5.23
กราฟ