ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าสถิติระดับโรงเรียนแยกตามสาระการเรียนรู้ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

  

ตาราง
ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2560 46.05 23.42 32.99 29.52 32.99
2561 50.08 4.03 25.29 1.87 34.81 1.82 26.94 -2.58 34.28 1.29
2562 54.29 4.21 23.22 -2.07 30.28 -4.53 28.55 1.61 34.09 -0.19
กราฟ