ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

เพศจำนวน
ชาย15
หญิง36
รวม51

ในโรงเรียน

เพศจำนวน
ชาย124
หญิง308
รวม432

ในสำนักงาน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา1
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3
ผู้อำนวยการกลุ่ม9
ศึกษานิเทศก์7
นักจัดการงานทั่วไป2
เจ้าพนักงานธุรการ5
นักประชาสัมพันธ์1
นักวิชาการเงินและบัญชี5
เจ้าพนักงานพัสดุ1
นักทรัพยากรบุคคล6
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน4
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)1
นักวิชาการศึกษา2
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักทรัพยากรบุคคล)1
ลูกจ้างชั่วคราว (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)1
จ้างเหมาบริการ2
ลูกจ้างประจำ1
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)1
ลูกจ้างชั่วคราว (ยาม)1
ลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานทำความสะอาด)1
พนักงานราชการ1
ลูกจ้างชั่วคราว (นายช่างโยธา)1
รวม58

ในโรงเรียน

ตำแหน่งจำนวน
ผู้อำนวยการโรงเรียน86
รองผู้อำนวยการโรงเรียน2
ครู366
ครูผู้ช่วย73
พนักงานราชการ(ครูผู้สอน)10
พนักงานราชการ(ครูพี่เลี้ยง)2
พนักงานราชการ(อื่น ๆ)2
ลูกจ้างประจำ(ช่างครุภัณฑ์)2
ลูกจ้างประจำ(อื่น ๆ)7
ลูกจ้างชั่วคราว(ครู)8
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)104
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)7
ลูกจ้างชั่วคราว(อื่น ๆ)9
รวม678

ในสำนักงาน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ1
เชี่ยวชาญ0
ชำนาญการพิเศษ16
ชำนาญการ11
ปฏิบัติงาน3
ชำนาญงาน2
อาวุโส1
ไม่มีวิทยฐานะ15
ปฏิบัติการ3
รวม52

ในโรงเรียน

วิทยฐานะจำนวน
เชี่ยวชาญพิเศษ9
เชี่ยวชาญ1
ชำนาญการพิเศษ197
ชำนาญการ33
ปฏิบัติงาน5
ชำนาญงาน0
อาวุโส0
ไม่มีวิทยฐานะ206
ปฏิบัติการ3
รวม454

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท20
ปริญญาตรี29
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม55

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก29
ปริญญาโท143
ปริญญาตรี288
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม471

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)