จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,3485,1936177,158
ไทย1,3415,1636167,120
กัมพูชา-2-2
เกาหลีใต้-1-1
จีน----
ซาอุดีอาระเบีย----
ญี่ปุ่น----
เนปาล----
ปากีสถาน----
เมียนมา-1-1
ฟิลิปปิน----
มาเลเซีย----
ลาว724132
เวียดนาม----
ศรีลังกา----
สิงคโปร์----
อินเดีย----
อินโดนีเซีย-1-1
ไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด47157140344
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย47157140344
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด177826121
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย177826121
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด4477-121
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย4477-121
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด446541150
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย446341148
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว-2-2
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด311-14
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย311-14
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไทย722-29
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนกัมพูชา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเกาหลีใต้----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนจีน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซาอุดีอาระเบีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนญี่ปุ่น----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเนปาล----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนปากีสถาน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเมียนมา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนฟิลิปปิน----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนมาเลเซีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนลาว----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนเวียดนาม----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนศรีลังกา----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนสิงคโปร์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินเดีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอินโดนีเซีย----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด55205-260
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย55204-259
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว-1-1
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด221-23
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย221-23
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1053-63
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย1051-61
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว-2-2
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1017-27
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1017-27
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด138255150
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย138255150
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด187746-933
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย186745-931
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว11-2
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1758-75
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1658-74
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว1--1
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1023-33
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1023-33
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด918-27
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย918-27
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1130-41
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1130-41
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด645-51
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย645-51
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด416-20
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย416-20
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-34-34
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไทย-34-34
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามกัมพูชา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเกาหลีใต้----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามจีน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซาอุดีอาระเบีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามญี่ปุ่น----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเนปาล----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามปากีสถาน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเมียนมา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามฟิลิปปิน----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามมาเลเซีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามลาว----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามเวียดนาม----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามศรีลังกา----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามสิงคโปร์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินเดีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอินโดนีเซีย----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด125732101
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย12553198
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้-1-1
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว-112
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1018-28
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย1017-27
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย-1-1
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด12503092
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย12503092
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1428-42
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย1428-42
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไทย26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งกัมพูชา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเกาหลีใต้----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งจีน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซาอุดีอาระเบีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งญี่ปุ่น----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเนปาล----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งปากีสถาน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเมียนมา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งฟิลิปปิน----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งมาเลเซีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งลาว----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งเวียดนาม----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งศรีลังกา----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งสิงคโปร์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินเดีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอินโดนีเซีย----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด562-67
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย560-65
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา-1-1
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา-1-1
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-36-36
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย-35-35
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว-1-1
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไทย111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายกัมพูชา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเกาหลีใต้----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายจีน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซาอุดีอาระเบีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายญี่ปุ่น----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเนปาล----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายปากีสถาน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเมียนมา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายฟิลิปปิน----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายมาเลเซีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายลาว----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายเวียดนาม----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายศรีลังกา----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายสิงคโปร์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินเดีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอินโดนีเซีย----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด94262113
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย94262113
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-32-32
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย-32-32
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-15-15
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย-15-15
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย-28-28
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด184056114
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย184056114
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1558-73
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย1558-73
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด830-38
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย830-38
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1684-100
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย1684-100
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1340-53
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไทย1340-53
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวกัมพูชา----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเกาหลีใต้----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวจีน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซาอุดีอาระเบีย----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวญี่ปุ่น----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเนปาล----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวปากีสถาน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเมียนมา----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวฟิลิปปิน----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวมาเลเซีย----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวลาว----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวเวียดนาม----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวศรีลังกา----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวสิงคโปร์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินเดีย----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอินโดนีเซีย----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด-2-2
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย-2-2
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1231-43
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย1231-43
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด3280109221
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย3280109221
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด819-27
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย819-27
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1020-30
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย1020-30
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด632-38
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย632-38
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด322-25
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย222-24
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว1--1
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด824-32
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย824-32
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1021-31
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย1021-31
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1141-52
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไทย1140-51
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มกัมพูชา-1-1
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเกาหลีใต้----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มจีน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซาอุดีอาระเบีย----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มญี่ปุ่น----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเนปาล----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มปากีสถาน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเมียนมา----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มฟิลิปปิน----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มมาเลเซีย----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มลาว----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มเวียดนาม----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มศรีลังกา----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มสิงคโปร์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินเดีย----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอินโดนีเซีย----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด758-65
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย758-65
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2244-66
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย2244-66
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด618-24
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย618-24
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1655-71
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย1655-71
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด429-33
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย429-33
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด439-43
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย439-43
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด817-25
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย817-25
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1055-65
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย1055-65
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด29121-150
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย29121-150
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2546-71
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย2546-71
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-8-8
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย-8-8
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-17-17
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย-17-17
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด733-40
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย733-40
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2028-48
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย2028-48
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1449-63
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย1449-63
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2657-83
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไทย2657-83
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วกัมพูชา----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเกาหลีใต้----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วจีน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซาอุดีอาระเบีย----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วญี่ปุ่น----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเนปาล----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วปากีสถาน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเมียนมา----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วฟิลิปปิน----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วมาเลเซีย----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วลาว----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วเวียดนาม----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วศรีลังกา----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วสิงคโปร์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินเดีย----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอินโดนีเซีย----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1362-75
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย1361-74
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว-1-1
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-3-3
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย-2-2
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว-1-1
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด617-23
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย617-23
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด522-27
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย522-27
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด3080-110
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย2978-107
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว12-3
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด822-30
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย822-30
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2183-104
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย2183-104
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด719-26
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย719-26
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-27-27
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย-27-27
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1568-83
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย1568-83
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด21433599
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย21433599
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด319-22
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย318-21
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว-1-1
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1432-46
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย1432-46
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2689-115
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย2689-115
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2847-75
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย2642-68
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว25-7
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-21-21
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย-21-21
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด969-78
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย968-77
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว-1-1
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย-20-20
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย-28-28
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไทย-19-19
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือกัมพูชา----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเกาหลีใต้----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือจีน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซาอุดีอาระเบีย----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือญี่ปุ่น----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเนปาล----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือปากีสถาน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเมียนมา----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือฟิลิปปิน----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือมาเลเซีย----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือลาว-1-1
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือเวียดนาม----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือศรีลังกา----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือสิงคโปร์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินเดีย----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออินโดนีเซีย----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1351-64
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย1351-64
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-25-25
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย-25-25
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-11-11
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย-11-11
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-45-45
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย-45-45
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด32283-315
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย31280-311
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว12-3
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ-1-1
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43196-239
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไทย43194-237
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ากัมพูชา----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเกาหลีใต้----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าจีน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซาอุดีอาระเบีย----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าญี่ปุ่น----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเนปาล----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าปากีสถาน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเมียนมา----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าฟิลิปปิน----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้ามาเลเซีย----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าลาว-2-2
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าเวียดนาม----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าศรีลังกา----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าสิงคโปร์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินเดีย----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอินโดนีเซีย----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าไม่ปรากฎสัญชาติ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07