จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2563-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด1,3485,1936177,158
พุทธ1,3455,1656117,121
อิสลาม37414
คริสต์-9211
ซิกส์----
พราหมณ์/ฮินดู----
อื่นๆ-12-12
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้นรวมทั้งสิ้น
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ722-29
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010149 บ้านกกจาน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ1334-47
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010150 บ้านน้ำหมัน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด47157140344
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ47156138341
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม--11
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์--11
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ-1-1
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010151 บ้านห้วยมุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด177826121
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ177025112
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์-819
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด4477-121
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ4469-113
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ-8-8
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010153 บ้านตูบค้อ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด446541150
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ446340147
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม--11
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ-2-2
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010154 บ้านน้ำเย็น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด311-14
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ311-14
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010155 บ้านแก่งครก ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนนักเรียนทั้งหมด722-29
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพุทธ722-29
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอิสลาม----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนคริสต์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนซิกส์----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนพราหมณ์/ฮินดู----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอื่นๆ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนข้อมูลผิดปกติ----
42010156 บ้านนาหว้าน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนกกสะทอนอายุนอกเกณฑ์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด55205-260
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพุทธ55204-259
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอิสลาม-1-1
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามคริสต์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซิกส์----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพราหมณ์/ฮินดู----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010157 บ้านโคกงาม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด221-23
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพุทธ221-23
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอิสลาม----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามคริสต์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซิกส์----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพราหมณ์/ฮินดู----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010158 บ้านห้วยตาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพุทธ1765-82
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอิสลาม----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามคริสต์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซิกส์----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพราหมณ์/ฮินดู----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010159 บ้านนาเจียง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด1053-63
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพุทธ1053-63
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอิสลาม----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามคริสต์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซิกส์----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพราหมณ์/ฮินดู----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010160 บ้านหนองหลวง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพุทธ-9-9
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอิสลาม----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามคริสต์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซิกส์----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพราหมณ์/ฮินดู----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010161 บ้านชั่งสี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพุทธ817-25
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอิสลาม----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามคริสต์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซิกส์----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพราหมณ์/ฮินดู----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010162 บ้านหนองสนุ่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1017-27
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ1017-27
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010164 บ้านศาลาน้อย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด138255150
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ138255150
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010165 ด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด187746-933
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ186746-932
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม1--1
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010166 อนุบาลด่านซ้าย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1758-75
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ1758-75
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010167 บ้านนาทุ่ม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ628-34
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010168 บ้านน้ำพุ
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ923-32
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010169 บ้านห้วยปลาฝา
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ321-24
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010170 บ้านแก่งม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ-12-12
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010171 บ้านแก่วตาว
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1023-33
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ1023-33
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010172 บ้านนาหมูม่น ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด918-27
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ918-27
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010173 บ้านนาดี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1130-41
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ1130-41
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010174 บ้านหัวนาแหลม
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ58-13
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010175 บ้านโพนหนอง
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด645-51
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ645-51
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010176 บ้านหนองผือ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ210-12
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010177 บ้านปากหมัน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ1132-43
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010178 บ้านนาทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ817-25
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010179 บ้านนาข่า
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ44-8
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010180 บ้านเครือคู้
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด416-20
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ416-20
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010181 บ้านปากโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามนักเรียนทั้งหมด-34-34
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพุทธ-34-34
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอิสลาม----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามคริสต์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามซิกส์----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามพราหมณ์/ฮินดู----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอื่นๆ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามข้อมูลผิดปกติ----
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโคกงามอายุนอกเกณฑ์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด125732101
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ125732101
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010183 บ้านโป่งชี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1018-28
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ1018-28
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010184 บ้านโป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด12503092
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ12503092
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1428-42
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ1428-42
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด147431119
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ137429116
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม1-23
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010187 บ้านทุ่งเทิง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ1125-36
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010188 บ้านน้ำพุง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ717-24
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010189 บ้านปางคอม ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งนักเรียนทั้งหมด26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพุทธ26-8
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอิสลาม----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งคริสต์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งซิกส์----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งพราหมณ์/ฮินดู----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอื่นๆ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งข้อมูลผิดปกติ----
42010190 บ้านด่านดู่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโป่งอายุนอกเกณฑ์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด562-67
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ462-66
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม1--1
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010191 บ้านโพนสูง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-36-36
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ-36-36
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010192 บ้านหนองอุมลัว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายนักเรียนทั้งหมด111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพุทธ111-12
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอิสลาม----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายคริสต์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายซิกส์----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายพราหมณ์/ฮินดู----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอื่นๆ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายข้อมูลผิดปกติ----
42010193 บ้านกกเหี่ยน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนด่านซ้ายอายุนอกเกณฑ์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด94262113
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ94262113
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010194 บ้านห้วยทอง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-32-32
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ-32-32
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010195 บ้านนาลานข้าว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-15-15
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ-15-15
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010196 บ้านหัวฝาย ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ-28-28
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด184056114
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ184056114
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010198 บ้านวังยาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1558-73
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ1558-73
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010199 บ้านกกสะตี ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด830-38
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ830-38
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010200 บ้านผึ้ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1684-100
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ1684-100
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010201 บ้านปากแดง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวนักเรียนทั้งหมด1340-53
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพุทธ1340-53
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอิสลาม----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวคริสต์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวซิกส์----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวพราหมณ์/ฮินดู----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอื่นๆ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวข้อมูลผิดปกติ----
42010202 บ้านวังเวิน ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนโพนสูงวังยาวอายุนอกเกณฑ์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด-2-2
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ-2-2
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010203 บ้านวังบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1231-43
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ1231-43
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010204 บ้านตาดเสี้ยว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด3280109221
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ3280109221
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010205 บ้านทับกี่ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด819-27
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ819-27
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010206 บ้านหินแลบ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1020-30
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ1020-30
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010207 บ้านวังเป่ง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด632-38
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ631-37
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม-1-1
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010208 บ้านป่าสะแข ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด322-25
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ322-25
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010210 บ้านถ้ำพระ ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด824-32
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ824-32
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010211 บ้านแก่วตาว ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1021-31
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ1021-31
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010212 บ้านป่าม่วง ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มนักเรียนทั้งหมด1141-52
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพุทธ1141-52
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอิสลาม----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มคริสต์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มซิกส์----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มพราหมณ์/ฮินดู----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอื่นๆ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มข้อมูลผิดปกติ----
42010213 บ้านห้วยลาด ด่านซ้ายกลุ่มโรงเรียนอิปุ่มอายุนอกเกณฑ์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด758-65
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ758-65
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2244-66
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ2244-66
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010215 บ้านกลาง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด618-24
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ618-24
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010216 บ้านนามาลา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1655-71
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ1655-71
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010217 บ้านโคก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด429-33
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ429-33
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010218 บ้านซำทอง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด439-43
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ439-43
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010220 บ้านหนองหวาย นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด817-25
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ817-25
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1055-65
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ1055-65
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010222 บ้านนาแห้ว นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด29121-150
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ29120-149
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม-1-1
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010223 บ้านเหมืองแพร่ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2546-71
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ2546-71
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010224 บ้านแสงภา นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-8-8
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ-8-8
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด-17-17
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ-17-17
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด733-40
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ732-39
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ-1-1
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010227 บ้านนาเจริญ นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2028-48
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ2028-48
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010228 บ้านนาลึ่ง นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด1449-63
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ1449-63
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010229 บ้านนาผักก้าม นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วนักเรียนทั้งหมด2657-83
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพุทธ2657-83
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอิสลาม----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วคริสต์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วซิกส์----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วพราหมณ์/ฮินดู----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอื่นๆ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วข้อมูลผิดปกติ----
42010230 บ้านเหล่ากอหก นาแห้วกลุ่มโรงเรียนนาแห้วอายุนอกเกณฑ์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1362-75
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ1362-75
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010231 บ้านแก่งม่วง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-3-3
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ-3-3
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010232 บ้านท่าศาลา
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด617-23
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ617-23
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010233 บ้านท่อน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด522-27
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ522-27
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010234 บ้านบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด3080-110
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ3079-109
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม-1-1
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010235 บ้านปลาบ่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด822-30
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ822-30
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010236 บ้านสองคอน ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2183-104
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ2183-104
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010237 บ้านกลาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด719-26
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ719-26
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010238 บ้านหินสอ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-27-27
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ-27-27
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010239 บ้านโป่งกวาง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1568-83
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ1567-82
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม-1-1
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010240 บ้านแก่ง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด21433599
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ21423598
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม-1-1
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010241 บ้านร่องจิก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด319-22
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ319-22
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010242 บ้านนาขามป้อม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด1432-46
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ1432-46
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010243 บ้านนาคูณ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2689-115
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ2689-115
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด2847-75
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ2847-75
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010245 บ้านแก่งแล่น ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-21-21
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ-21-21
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010246 บ้านไฮตาก ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด969-78
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ969-78
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ-20-20
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010248 บ้านลาดค่าง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-28-28
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ-28-28
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010249 บ้านห้วยติ้ว ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือนักเรียนทั้งหมด-20-20
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพุทธ-20-20
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออิสลาม----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือคริสต์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือซิกส์----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือพราหมณ์/ฮินดู----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออื่นๆ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรือข้อมูลผิดปกติ----
42010250 บ้านห้วยผักเน่า ภูเรือกลุ่มโรงเรียนรักภูเรืออายุนอกเกณฑ์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด1351-64
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ1351-64
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010251 บ้านโคนผง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ-8-8
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010252 บ้านห้วยลาด ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-25-25
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ-25-25
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010253 บ้านถ้ำมูล ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-11-11
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ-11-11
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010254 บ้านหนองแซง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ-4-4
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด-45-45
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ-45-45
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010257 บ้านแก่งไฮ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด32283-315
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ32282-314
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม-1-1
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010258 ชุมชนภูเรือ ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้านักเรียนทั้งหมด43196-239
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพุทธ43195-238
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอิสลาม----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าคริสต์-1-1
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าซิกส์----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าพราหมณ์/ฮินดู----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอื่นๆ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าข้อมูลผิดปกติ----
42010259 บ้านหนองบง ภูเรือกลุ่มโรงเรียนภูเรือก้าวหน้าอายุนอกเกณฑ์----
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07