ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านนาเจริญ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102275203671042520367
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)NACHAROEN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.55329393
Longitude
100.882697
Tabe 3
Tab 5