ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านเหล่ากอหก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102305203641042520364
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่ากอหก
ชื่อ (อังกฤษ)Banlao-kor-hok
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเหล่ากอหก
อำเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520364&Area_CODE=4203
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.4959123
Longitude
100.8791935
Tabe 3
Tab 5