ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านแก่ง
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102405203581042520358
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแก่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Keang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42870116
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.35167043
Longitude
101.348572
Tabe 3
Tab 5