ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านร่องจิก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102415203591042520359
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านร่องจิก
ชื่อ (อังกฤษ)Banrongjig
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
42078640rongjiksc@gmail.comwww.rongjikschool.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.3497444
Longitude
101.3134632
Tabe 3
Tab 5