ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
420102445203441042520344
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม
ชื่อ (อังกฤษ)kokpuosanim
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลร่องจิก
อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์42160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
kokpuosan@gmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
17.42048863
Longitude
101.3031563
Tabe 3
Tab 5