ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 22131
อนุบาล 3----
รวม213 1
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1----
ประถมศึกษาปีที่ 21341
ประถมศึกษาปีที่ 31121
ประถมศึกษาปีที่ 4-221
ประถมศึกษาปีที่ 53-31
ประถมศึกษาปีที่ 6----
รวม5611 -54
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7714 -25