ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 25131823
อนุบาล 359461054
รวม11077187 -247
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 158671255
ประถมศึกษาปีที่ 274711455
ประถมศึกษาปีที่ 368621304
ประถมศึกษาปีที่ 44053933
ประถมศึกษาปีที่ 553621154
ประถมศึกษาปีที่ 678601384
รวม371375746 -125
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

481452933 -2532 1