1,234

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา16313.21%
ข้อมูลสถานศึกษา12510.13%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1199.64%
คณะกรรมการ856.89%
ผลสอบ O-Net786.32%
สถิติ/บริการ766.16%
รายงานบริหารงบประมาณ655.27%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง564.54%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ504.05%
แนวโน้ม จำนวน นร.493.97%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน493.97%
บุคลากรเกษียณอายุ433.48%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน413.32%
นร.จำแนกตามสัญชาติ373.00%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง342.76%
นร.จำแนกตามศาสนา312.51%
นร.จำแนกตามอายุ302.43%
นร.จำแนกตามความพิการ262.11%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส252.03%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน221.78%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน201.62%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.100.81%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท20
ปริญญาตรี29
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม55

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก29
ปริญญาโท143
ปริญญาตรี288
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม471

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)