1,372

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา19914.50%
ข้อมูลสถานศึกษา14510.57%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1309.48%
คณะกรรมการ896.49%
ผลสอบ O-Net836.05%
สถิติ/บริการ815.90%
รายงานบริหารงบประมาณ674.88%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ624.52%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง604.37%
แนวโน้ม จำนวน นร.523.79%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
บุคลากรเกษียณอายุ523.79%
โครงการในโรงเรียน513.72%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน443.21%
นร.จำแนกตามสัญชาติ372.70%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง372.70%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส342.48%
นร.จำแนกตามอายุ322.33%
นร.จำแนกตามความพิการ312.26%
นร.จำแนกตามศาสนา312.26%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน231.68%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน211.53%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.80%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก6
ปริญญาโท19
ปริญญาตรี26
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า0
ต่ำกว่าอนุปริญญา0
รวม51

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
ปริญญาเอก26
ปริญญาโท144
ปริญญาตรี271
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า1
ต่ำกว่าอนุปริญญา10
รวม452

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน
ไม่มีข้อมูล - บุคลากรในสำนักงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน
1นางสาว ปรียาพร โกษาจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยลาด(อ.ภูเรือ)