ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

108

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
97
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
86
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
11
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00
ประเทศ 0.00
ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00
ประเทศ 0.00
ดูข้อมูล

697

ครูและบุคลากร

สนง.
57
รร.
640
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

480

แผนอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-69
คิดเป็น
-18%
ดูข้อมูล

848

ห้องเรียน
5
ดูข้อมูล

7,158

นักเรียน
-140
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
1,348
-7
นร.ประถมศึกษา
5,193
-115
นร.ม.ต้น
617
-18
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 75 /69%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 11 /10%
ประถมศึกษา 21 /19%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 97 /90%
ขนาดกลาง 10 /9%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 97 /90%
ขนาดที่ 2 5 /5%
ขนาดที่ 3 3 /3%
ขนาดที่ 4 2 /2%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายปรีชา ทัพใหญ่
 • นางญาณิศา อยู่งาน
 • นายนิสิต สายโยค
 • นายประสิทธิ์ คำกิ่ง
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายธวัชพงษ์ พรหมจักร
 • นายศุภเกียรติ เชื้อบุญมี
 • นายเทียนชัย งาสิทธิ์
 • ว่าที่ร.ต.อาทิตย์ พันธไชย
 • นายอนุสรณ์ สุขศรี
 • นายภาณุพันธุ์ จันทรา
 • จ่าเอกสุริยนต์ ชมภู
 • นายเรืองวิทย์ บุญชิต
ด่านซ้าย

63 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ภูเรือ

29 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาแห้ว

16 โรงเรียน

ดูข้อมูล
439 หมู่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
Version 2020.07